Obchodní podmínky

I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
 1. Tyto obchodní podmínky (dále jen "Obchodní podmínky") upravují vzájemná práva a povinnosti vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy (dále jen "Kupní smlouva") uzavírané mezi prodávajícím, kterým je společnost BERUŠKA - chráněná dílna s.r.o., IČ 05607167, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 68446, (dále jen "Prodávající"), a jinou fyzickou či právnickou osobou (dále jen "Kupující") prostřednictvím internetového obchodu Prodávajícího.
 2. Prodávající provozuje internetový obchod na internetových stránkách https://www.elektro-forliveshop.cz (dále jen „Internetové stránky“), a to prostřednictvím webového rozhraní (dále jen „Webové rozhraní obchodu“).
 3. Obchodní podmínky dále upravují práva a povinnosti smluvních stran při využívání Webového rozhraní obchodu a další související právní vztahy.
 4. Ustanovení Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Kupní smlouvy. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné sjednat v Kupní smlouvě. Odchylná ujednání v Kupní smlouvě mají přednost před ustanoveními Obchodních podmínek.
 5. Kupní smlouva a Obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít v českém jazyce. Kupní smlouva včetně Obchodních podmínek je archivována Prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
 6. Prodávající může znění Obchodních podmínek doplňovat či jinak měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění Obchodních podmínek.
 7. Kupujícím je spotřebitel nebo podnikatel. Spotřebitelem je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Podnikatelem je osoba, která při uzavírání a plnění Kupní smlouvy není Spotřebitelem.
 8. Veškeré právní vztahy vzniklé v souvislosti nebo na základě Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Tyto vztahy se řídí zejména příslušnými ustanoveními zákona číslo 89/2012 Sb., Sb., občanský zákoník (dále jen „Občanský zákoník“) a případně též zákonem číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o ochraně spotřebitele“).
 9. Uzavřením Kupní smlouvy Kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na Obchodní podmínky je Kupující dostatečným způsobem před vlastním uzavřením Kupní smlouvy upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Informace o jednotlivých technických krocích vedoucí k uzavření smlouvy jsou patrné z procesu objednávání na Webovém rozhraní obchodu a Kupující má možnost před vlastním odesláním objednávky tuto zkontrolovat a případně opravit. Tyto Obchodní podmínky jsou zobrazeny na Internetových stránkách a Webovém rozhraní obchodu, a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce Kupujícím.
 
II. UŽIVATELSKÝ ÚČET
 1. Kupující může objednávat zboží ve Webovém rozhraní obchodu buď ze svého uživatelského účtu založeného na základě registrace Kupujícího provedené na Internetové stránce (dále jen „Uživatelský účet“), anebo bez uživatelského účtu přímo z Webového rozhraní obchodu.
 2. Při registraci Uživatelského účtu a při objednávání zboží je Kupující povinen uvádět správně a pravdivě všechny údaje. Údaje uvedené v Uživatelském účtu je Kupující při jakékoliv jejich změně povinen aktualizovat. Údaje uvedené Kupujícím v Uživatelském účtu a při objednávání zboží Prodávající považuje za správné, ledaže by měl o jejich správnosti důvodné pochybnosti.
 3. Přístup k Uživatelskému účtu je zabezpečen uživatelským jménem a heslem. Kupující je povinen zachovávat mlčenlivost ohledně informací nezbytných k přístupu do jeho Uživatelského účtu a není oprávněn umožnit využívání uživatelského účtu třetím osobám. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za následky porušení těchto povinnosti ze strany Kupujícího.
 4. Prodávající může zrušit Uživatelský účet, a to zejména v případě, kdy Kupující svůj Uživatelský účet déle než 24 měsíců nevyužívá, či v případě, kdy Kupující poruší své povinnosti z Kupní smlouvy (včetně Obchodních podmínek).
 5. Kupující bere na vědomí, že Uživatelský účet a/nebo Webové rozhraní obchodu nemusí být dostupné nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Prodávajícího, popř. nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení třetích osob.

III. UZAVŘENÍ KUPNÍ SMLOUVY
 1. Webové rozhraní obchodu obsahuje seznam zboží nabízeného Prodávajícím k prodeji, a to včetně uvedení cen jednotlivého nabízeného zboží. Ceny nabízeného zboží jsou uvedeny včetně daně z přidané hodnoty a všech dalších případných daní a poplatků.
 2. Webové rozhraní obchodu obsahuje také informace o nákladech spojených s balením a dodáním zboží a nákladech spojených s případnou úhradou kupní ceny dobírkou (tzv. dobírkovné).
 3. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazovány ve Webovém rozhraní obchodu. Tímto ustanovením není omezena možnost Prodávajícího uzavřít Kupní smlouvu za individuálně sjednaných podmínek. Veškeré nabídky prodeje zboží umístěné ve Webovém rozhraní obchodu jsou nezávazné a Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu ohledně tohoto zboží.
 4. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky. Je-li informace o zboží a ceně uvedená na Webovém rozhraní obchodu zjevně chybná (např. pokud jde o zboží běžně dostupné a všeobecně známé a jeho cena se liší od ceny obvyklé), pak Prodávající nemá povinnost zboží za takovou cenu dodat, ale zpravidla nabídne Kupujícímu cenu řádnou. Pokud Kupující s řádnou cenou nebude souhlasit, může od Kupní smlouvy odstoupit.
 5. Pro objednání zboží Kupující vyplní objednávkový formulář ve Webovém rozhraní obchodu. Objednávka zboží vytvořená na Webovém rozhraní obchodu je návrhem na uzavření Kupní smlouvy. Kupující má možnost před zasláním objednávky Prodávajícímu zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky.
 6. Prodávající neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení Kupujícímu potvrdí elektronickou poštou (dále jen „Potvrzení o obdržení objednávky“), a to na adresu elektronické pošty Kupujícího uvedenou v Uživatelském účtu či v objednávce (dále jen „Elektronická adresa kupujícího“).
 7. Prodávající je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat Kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky).
 8. Kupní smlouva vzniká, jakmile si strany ujednaly její obsah, a to v okamžiku, kdy písemné oznámení Prodávajícího o přijetí objednávky (dále jen „Akceptace“) je doručeno Kupujícímu elektronickou poštou na Elektronickou adresu kupujícího. Neobdrží-li Kupující od Prodávajícího dříve jinou reakci na objednávku, je Akceptací Potvrzení o obdržení objednávky, ledaže Prodávající před dodáním zboží Kupujícímu oznámí Kupujícímu, že jde o případ zjevně chybné ceny (čl. III. odst. 4).
 9. Kupní smlouva nevznikne, jestliže Prodávající namísto Akceptace pošle Kupujícímu oznámení o odmítnutí objednávky, anebo oznámení s dodatkem a/nebo odchylkou, která byť i nepodstatně mění podmínky nabídky. V případě, že takové oznámení Prodávajícího obsahuje výhrady k objednávce, může se podle povahy výhrad jednat o nový návrh na uzavření Kupní smlouvy a Kupní smlouva je v takovém případě uzavřena až dosažením shody na všech smluvních podmínkách.
 10. Kupující bere na vědomí, že Prodávající není povinen uzavřít Kupní smlouvu, a to zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Kupní smlouvu (včetně Obchodních podmínek).
 11. Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Kupní smlouvy. Náklady vzniklé Kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory apod.) si hradí Kupující sám.

IV. PLATEBNÍ PODMÍNKY
 1. Kupní cenu zboží a případné náklady spojené s balením, dodáním a/nebo úhradou kupní ceny zboží je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu, a to způsobem, který zvolí v objednávkovém formuláři ve Webovém rozhraní obchodu.
 2. Společně s kupní cenou je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu také náklady spojené s balením a dodáním zboží. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.
 3. V případě platby v hotovosti či v případě platby na dobírku je kupní cena splatná při převzetí zboží.
 4. V případě bezhotovostní platby je Kupující povinen hradit kupní cenu zboží společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek Kupujícího uhradit kupní cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet Prodávajícího.
 5. Prodávající je oprávněn, zejména v případě, že ze strany Kupujícího nedojde k dodatečnému potvrzení objednávky, požadovat uhrazení celé kupní ceny ještě před odesláním zboží Kupujícímu.
 6. Je-li to v obchodním styku obvyklé nebo je-li tak stanoveno obecně závaznými právními předpisy, vystaví Prodávající ohledně plateb prováděných na základě Kupní smlouvy Kupujícímu daňový doklad. Prodávající vystaví daňový doklad a Kupujícímu jej zašle v elektronické podobě na Elektronickou adresu kupujícího.

V. PŘEPRAVA A DODÁNÍ ZBOŽÍ
 1. Způsob doručení zboží určuje Prodávající z možností uvedených na Webovém rozhraní obchodu, není-li v Kupní smlouvě stanoveno jinak. V případě, že je způsob dopravy smluven na základě požadavku Kupujícího, nese Kupující riziko a případné dodatečné náklady spojené s tímto způsobem dopravy.
 2. Kupující je povinen převzít zboží při dodání, v případě osobního odběru nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy mu Prodávající nebo dopravce prokazatelně oznámí (zejm. e-mailem či SMS zprávou), že zboží je připraveno k dodání sjednaným způsobem. V případě porušení této smluvní povinnosti Kupující výslovně souhlasí s jednorázovým poplatkem ve výši 100,- Kč (dle § 1817 Občanského zákoníku), představující paušální náhradu všech nákladů vynaložených Prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním Kupujícím nepřevzatého zboží, a tuto se zavazuje Prodávajícímu na jeho výzvu do 7 dnů uhradit. Nárok na tuto platbu nevzniká v případě řádného odstoupení Kupujícího od Kupní smlouvy.
 3. Nepřevezme-li Kupující zboží v dohodnuté době porušením své povinnosti, je dále povinen Prodávajícímu zaplatit poplatek za uskladnění za každý den prodlení ve výši 10,- Kč, maximálně však 300,- Kč, Prodávající je oprávněn poté, co Kupujícího prokazatelně e-mailem upozorní a poskytne mu novou přiměřenou lhůtu pro převzetí, zboží vhodným způsobem prodat. Paušální náhradu všech nákladů vynaložených Prodávajícím v souvislosti s vyřízením, expedicí, zabalením a odesláním Kupujícím nepřevzatého zboží je Prodávající oprávněn vůči Kupujícímu započíst na výtěžek prodeje.
 4. V případě, že je z důvodů na straně Kupujícího nutno zboží doručovat opakovaně nebo jiným způsobem než bylo uvedeno v objednávce, je Kupující povinen uhradit náklady spojené s opakovaným doručováním zboží, resp. náklady spojené s jiným způsobem doručení.
 5. Při převzetí zboží od přepravce je Kupující povinen zkontrolovat neporušenost obalů zboží a v případě jakýchkoliv závad toto neprodleně oznámit přepravci. V případě shledání porušení obalu svědčícího o neoprávněném vniknutí do zásilky nemusí Kupující zásilku od přepravce převzít. Podpisem dodacího nebo přepravního listu Kupující stvrzuje, že zásilka zboží splňovala všechny podmínky a náležitosti a na případnou pozdější reklamaci ohledně porušení obalu zásilky nemůže být brán zřetel.
 6. Prodávající odešle zboží Kupujícímu v dodací lhůtě, která se počítá od uzavření Kupní smlouvy, je-li kupní cena zboží hrazena dobírkou, anebo od zaplacení kupní ceny, je-li kupní cena hrazena bezhotovostním převodem. Dodací lhůta činí tři (3) pracovní dny. V případě, že je v popisu zboží ve Webovém rozhraní obchodu uvedena delší lhůta expedice, je dodací lhůtou takto uvedená delší lhůta.
 7. Prodávající má právo odložit dodání zboží Kupujícímu do doby, než Kupující zcela splní své případné závazky vzniklé z dříve uzavřených Kupních smluv nebo v souvislosti s nimi.
 8. Každá položka nabízená k prodeji na Webovém rozhraní obchodu má na svém detailu uvedenou dostupnost. Prodávající neodpovídá za prodlení s dodáním zásilky s objednaným zbožím Kupujícímu z důvodů na straně dopravce nebo svého dodavatele.

VI. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
 1. Kupující, který je podnikatelem, je oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit pouze v případech stanovených zákonem, přičemž prodlení Prodávajícího s dodáním zboží se považuje za nepodstatné porušení smlouvy; v případě, že Prodávající nedodá zboží ani v novém termínu dohodnutém s Kupujícím, je Kupující oprávněn od Kupní smlouvy odstoupit, a to písemným oznámením doručeným Prodávajícímu; Kupující není oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v důsledku prodlení Prodávajícího, pokud mu byla doručena zpráva o tom, že plnění dle Kupní smlouvy již bylo odesláno na adresu Kupujícího. Další ujednání obsažená v VI. odst. 2 až odst. 7 se na Kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují.
 2. Kupující bere na vědomí, že dle ustanovení § 1837 Občanského zákoníku nelze, mimo jiné, odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání Kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím, od kupní smlouvy na dodávku zvukových nebo obrazových nahrávek nebo počítačového programu, porušil-li Kupující jejich původní obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 3. Nejedná-li se o případ, kdy nelze od Kupní smlouvy odstoupit, má Kupující v souladu s ustanovením § 1829 odst. 1 písm. a) Občanského zákoníku právo od Kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů ode dne převzetí zboží. Odstoupení od Kupní smlouvy musí být Prodávajícímu odesláno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, a to na adresu provozovny (místa podnikání) Prodávajícího či na adresu elektronické pošty Prodávajícího. Pro odstoupení od smlouvy může Kupující využít vzorový formulář, jenž tvoří přílohu Obchodních podmínek.
 4. Odstoupením se Kupní smlouva od počátku ruší. Kupující je povinen vrátit zboží Prodávajícímu nejpozději do čtrnácti (14) dnů od odstoupení od smlouvy. V případě, že Kupující poruší povinnost dle předchozí věty, vzniká Prodávajícímu nárok na smluvní pokutu ve výši pět desetin procenta (0,5 %) z kupní ceny za každý den prodlení, maximálně však do výše kupní ceny tohoto zboží. Strany se dohodly, že závazek zaplatit smluvní pokutu nevylučuje právo na náhradu škody ve výši, v jaké převyšuje smluvní pokutu. V případě, kdy bude smluvní pokuta snížena soudem, zůstává zachováno právo na náhradu škody ve výši, v jaké škoda převyšuje částku určenou soudem jako přiměřenou a to bez jakéhokoliv dalšího omezení. Zboží musí být Prodávajícímu vráceno nepoškozené a, je-li to možné, v původním obalu. Kupující není oprávněn podmínit vrácení zboží zaplacením peněžité částky, např. dobírkou. Náklady na vrácení zboží Prodávajícímu nese Kupující, jestliže toto zboží nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou poštovní cestou.
 5. Ve lhůtě deseti (10) dnů od vrácení zboží Kupujícím je Prodávající oprávněn provést přezkoumání vráceného zboží, zejména za účelem zjištění, zdali vrácené zboží není poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno.
 6. V případě odstoupení od smlouvy vrátí Prodávající kupní cenu včetně nákladů na dodání Kupujícímu nejpozději do čtrnácti (30) dnů od odstoupení od smlouvy, a to stejným způsobem, jakým od Kupujícího peněžní prostředky přijal. Jestliže Kupující zvolil jiný, než nejlevnější způsob dodání zboží, který Prodávající nabízí, vrátí Prodávající Kupujícímu náklady na dodání zboží ve výši odpovídající nejlevnějšímu nabízenému způsobu dodání zboží. Prodávající je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vracení zboží Kupujícím. Prodávající není povinen vrátit přijaté peněžní prostředky Kupujícímu dříve, než mu Kupující zboží předá nebo prokáže, že zboží Prodávajícímu odeslal.
 7. Kupující bere na vědomí, že Prodávající má právo na náhradu za snížení hodnoty zboží podle § 1833 Občanského zákoníku. Právo na náhradu podle předchozí věty a právo na zaplacení smluvní pokuty je Prodávající oprávněn jednostranně započíst proti peněžitým pohledávkám Kupujícího z odstoupení od smlouvy, i když pohledávky nebudou po splatnosti.
 8. Prodávající je oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy také v případě, že plnění jejího předmětu se stane nemožným, zboží se nevyrábí nebo není na skladě dodavatele, nebo změní-li se výrazně cena zboží (např. v důsledku kurzovních výkyvů).
 9. Je-li společně se zbožím poskytnut Kupujícímu dárek, je darovací smlouva mezi Prodávajícím a Kupujícím uzavřena s rozvazovací podmínkou, že dojde-li k odstoupení od Kupní smlouvy Kupujícím, pozbývá darovací smlouva ohledně takového dárku účinnosti a Kupující je povinen spolu se zbožím Prodávajícímu vrátit poskytnutý dárek.

VII. SLEVOVÉ AKCE

V případě zakoupení slevy na některém ze slevových portálů (např. www.slevomat.cz, www.vykupto.cz, www.zapakatel.cz apod.) a její následném uplatnění na zboží nabízené Webovém rozhraní obchodu, je možné slevu uplatnit výlučně za následujících podmínek:
 • po vložení zboží, na které se slevová akce vztahuje, do košíku je nutné zadat kód zakoupeného slevového kupónu do pole Doplňující informace pro obchodníky v objednávkovém formuláři;
 • objednávka, na kterou je uplatňován slevový kupón, může obsahovat pouze zboží, na které se vztahuje slevová akce;
 • objednávku s uplatněným slevovým kupónem je možné expedovat a doručit pouze určeným způsobem dopravy, u něhož je zřetelně uvedeno, že se vztahuje k aktuální slevové akci;
 • objednávka s uplatňovaným slevovým kupónem se považuje za uhrazenou až po ověření platnosti slevového kupónu (ověření proběhne do jednoho dne od vytvoření objednávky);
 • bude- li u objednávky uveden neplatný slevový kupón, objednávka se považuje za neuhrazenou a provozovatel Prodávající bude kontaktovat objednatele pro nalezení řešení této situace.

VIII. PRÁVA Z VADNÉHO PLNĚNÍ, ZÁRUKA ZA JAKOST
 1. Práva z vadného plnění a záruka za jakost u Kupní smlouvy, kterou uzavírá Kupující, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku; ujednání obsažená v dalších odstavcích tohoto článku VIII. se na Kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují.
 2. Práva a povinnosti smluvních stran ohledně práva z vadného plnění a záruky za jakost Prodávajícího, se řídí zejména § 2161 a násl. Občanského zákoníku.
 3. Prodávající odpovídá Kupujícímu za to, že zboží při převzetí nemá vady. Zejména Prodávající odpovídá Kupujícímu, že v době, kdy Kupující zboží převzal, má zboží jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, Prodávajícím, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který Prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 4. Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady, která se vyskytne u spotřebního zboží v době dvaceti čtyř (24) měsíců od převzetí. Je-li na prodávané věci, na jejím obalu, v návodu připojenému k věci nebo v reklamě v souladu s jinými právními předpisy uvedena doba, po kterou lze věc použít, použijí se ustanovení o záruce za jakost.
 5. V případě, že věc při převzetí má vady, Kupující má právo podle své volby požadovat u vady, která znamená podstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou):odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci;
  - bezplatné odstranění vady opravou;
  - přiměřenou slevu z kupní ceny; nebo
  - vrácení kupní ceny na základě odstoupení od smlouvy.
  Podstatné je takové porušení smlouvy, o němž strana porušující smlouvu již při uzavření smlouvy věděla nebo musela vědět, že by druhá strana smlouvu neuzavřela, pokud by toto porušení předvídala.
 6. U vady, která znamená nepodstatné porušení smlouvy (bez ohledu na to, jde-li o vadu odstranitelnou či neodstranitelnou), má Kupující nárok na odstranění vady anebo přiměřenou slevu z kupní ceny.
 7. Vyskytla-li se odstranitelná vada po opravě opakovaně (třetí reklamace pro stejnou závadu nebo čtvrtá pro odlišné závady) nebo má zboží větší počet vad (nejméně tři vady současně), může Kupující uplatnit právo na slevu z kupní ceny, výměnu zboží nebo odstoupit od smlouvy.
 8. Prodávající neodpovídá zejména za vady vzniklé v důsledku běžného opotřebení nebo nedodržení návodu k použití.

IX. REKLAMAČNÍ ŘÁD
 1. Postup reklamace vad u Kupní smlouvy, kterou uzavírá Kupující, který je podnikatelem, se řídí příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku; další ujednání obsažená v článku IX. odst. 2 až odst. 5 se na Kupujícího, který je podnikatelem, nevztahují.
 2. V případě reklamace doporučujeme nejdříve kontaktovat Prodávajícího telefonicky nebo elektronickou poštou. Vada je oznámena Prodávajícímu, jakmile mu dojde písemná reklamace Kupujícího osahující označení zboží a popis vady a jejích projevů. Spolu s písemnou reklamací zašle Kupující Prodávajícímu také reklamované zboží a přiloží též kopii dokladu o koupi zboží.
 3. Kupující je povinen uplatnit reklamaci u Prodávajícího nebo osoby určené k opravě bez zbytečného odkladu od zjištění nedostatku. Učiní-li tak písemně nebo elektronicky, měl by uvést své kontaktní údaje, popis závady a požadavek na způsob vyřízení reklamace. Kupující je povinen sdělit Prodávajícímu, jaké právo si zvolil při oznámení vady, nebo bez zbytečného odkladu po oznámení vady. V případě doručení mechanicky poškozeného zboží je Kupující povinen reklamovat tyto vady nejpozději do tří (3) pracovních dnů následujících po převzetí zboží.
 4. Záruční doba se prodlužuje o dobu od uplatnění reklamace do jejího vyřízení nebo do doby, kdy byl Kupující povinen si věc vyzvednout. Dojde-li k výměně zboží nebo jeho části, uplatní se odpovědnost Prodávajícího jako by šlo o koupi nového zboží nebo jeho části. 
 5. Prodávající rozhodne o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří (7) pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se Prodávající s Kupujícím nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má Kupující stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z vadného plnění se uplatňují u Prodávajícího, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě Prodávajícího nebo v místě pro Kupujícího bližším, může Kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu Prodávající.
 6. V případě oprávněné reklamace má Kupující právo na náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací. V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá Kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani Prodávající nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany Kupujícího nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).
 7. Prodávající vydá Kupujícímu písemné potvrzení o tom, kdy Kupující uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále Prodávající vydá Kupujícímu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. V případě zamítnuté reklamace Prodávající vydá Kupujícímu písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.
 8. Zboží po reklamaci (tj. nové, opravené, jiné dle dohody, nebo původní, nebyla-li reklamace oprávněná) Prodávající dodá Kupujícímu na jeho adresu uvedenou v oznámení o vadách nebo jinde písemně při reklamaci, jinak na adresu uvedenou při sjednávání Kupní smlouvy.
 9. Peněžitá plnění z reklamace (tj. kupní cenu, slevu z kupní ceny apod.) Prodávající poukáže Kupujícímu na bankovní účet uvedený Kupujícím v oznámení o vadách nebo jinde písemně při reklamaci, jinak na bankovní účet uvedený při sjednávání Kupní smlouvy, anebo poštovní poukázkou na adresu zjištěnou podle čl. IX. odst. 8. Prodávající je oprávněn tato plnění poskytnout Kupujícími i v hotovosti při vyřízení reklamace.
 10. V případě, že si Kupující zboží po reklamaci nevyzvedne nebo nepřevezme, platí ustanovení čl. V. odst. 2 obdobně.

X. DALŠÍ PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN
 1. Kupující nabývá vlastnické právo ke zboží zaplacením celé kupní ceny zboží, avšak nebezpečí škody na zboží přechází na Kupujícího okamžikem, kdy zboží převezme.
 2. Kupující bere na vědomí, že některé zboží je dodáváno v pouzdrech nebo jiných schránkách, které jsou (podle návodu k použití, jiných informací předaných Kupujícímu spolu se zbožím nebo už jen podle povahy zboží) nezbytné nebo podstatné pro zachování užitných nebo jiných vlastností zboží, a nejsou proto pouhým obalem zboží, ale jeho součástí či příslušenstvím. Na taková pouzdra a jiné schránky se vztahují plně ustanovení těchto Obchodních podmínek o zboží.
 3. Kupující bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu (včetně fotografií nabízeného zboží) jsou chráněny autorským právem. Kupující se zavazuje, že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat či neoprávněně užít programové vybavení nebo další součásti tvořící Webové rozhraní obchodu.
 4. Kupující není oprávněn při využívání Webového rozhraní obchodu používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz Webového rozhraní obchodu. Webové rozhraní obchodu je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků Prodávajícího a který je v souladu s jeho určením.
 5. Prodávající není ve vztahu ke Kupujícímu vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.
 6. Kupující bere na vědomí, že Prodávající nenese odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do Internetových stránek nebo v důsledku užití Internetových stránek v rozporu s jejich určením.
 7. Odesláním objednávky Kupující uděluje Prodávajícímu výslovný souhlas se zasíláním faktur za objednané zboží výhradně v elektronické podobě.

XI. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
 1. Ochrana osobních údajů Kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Prodávající bude v rámci právního vztahu s Kupujícím založeného Kupní smlouvou zpracovávat osobní údaje Kupujícího jednak za účelem realizace smluvního vztahu z Kupní smlouvy, jednak pro šíření obchodních sdělení a jednak pro nabízení ochodu a služeb.
 2. Za účelem realizace smluvního vztahu bude Prodávající po dobu trvání zpracovávat následující údaje Kupujícího: jméno, příjmení, titul, adresa, doručovací adresa, telefon nebo elektronická adresa, identifikační číslo, daňové identifikační číslo, objednané zboží, číslo účtu, číslo objednávky, datum objednávky, cena zboží, informace o provedené platbě, případně i údaje o provedených oznámeních – např. potvrzení objednávky, informace o pohybu zboží. Zpracování těchto údajů je nezbytné pro plnění Kupní smlouvy a dále je Prodávající oprávněn tento rozsah osobních údajů zpracovávat za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů, zejména v případě sporu s Kupujícím; zpracování údajů v tomto rozsahu a pro tyto účely nevyžaduje souhlas Kupujícího a bude prováděno po dobu trvání smluvního vztahu z Kupní smlouvy. Zpracování osobních údajů podle tohoto odstavce je upraveno v § 5 odst. 2, věta druhá zákona o ochraně osobních údajů.
 3. Za účelem šíření obchodních sdělení bude Prodávající zpracovávat následující údaje Kupujícího: elektronický kontakt (např. e-mail), který může použít k zasílání obchodních sdělení, dokud Kupující neodmítne zasílání obchodních sdělení (tedy lze zasílat i opakovaně). Kupující má možnost bez poplatku ze strany Prodávajícího oznámením odeslaným na níže uvedenou elektronickou adresu Prodávajícího odmítnout souhlas s takovýmto využitím svého elektronického kontaktu. Zpracování osobních údajů podle tohoto odstavce je upraveno v § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 4. Za účelem nabízení ochodu a služeb (nikoli prostřednictvím služeb elektronických komunikací) bude Prodávající zpracovávat následující údaje Kupujícího, které získal v souvislosti s uzavřením Kupní smlouvy: jméno, příjmení a adresa, a to do doby, dokud Kupující nevysloví písemný nesouhlas se zasíláním těchto informací (tedy lze zasílat i opakovaně). Kupující má možnost bez poplatku ze strany Prodávajícího oznámením odeslaným na níže uvedenou elektronickou adresu Prodávajícího vyslovit nesouhlas s takovýmto využitím svých údajů. Přestože Kupující takový nesouhlas vysloví, je Prodávající oprávněn dále zpracovávat pro svoji vlastní potřebu tyto údaje Kupujícího za účelem vyloučení možnosti, že jméno, příjmení a adresa Kupujícího budou opakovaně použity k nabídce obchodu a služeb. Zpracování osobních údajů podle tohoto odstavce je upraveno v § 5 odst. 5 zákona o ochraně osobních údajů.
 5. Kupující uzavřením Kupní smlouvy vyslovuje souhlas se zpracováním svých dalších osobních údajů, které Prodávající v průběhu smluvního vztahu získá (např. obchodní zvyklosti) za účelem adresného nabízení obchodu a služeb. Souhlas se uděluje na dobu trvání smluvního vztahu z Kupní smlouvy, lze jej však kdykoli odvolat. Zpracování osobních údajů podle tohoto odstavce je upraveno v § 5 odst. 2, věta první zákona o ochraně osobních údajů.
 6. Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém Uživatelském účtu, při objednávce provedené z Webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat Prodávajícího o jejich změně. Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
 7. Prodávající bude osobní údaje Kupujícího zpracovávat sám, nebo může pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele, zpracováním osobních údajů Kupujícího. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.
 8. Kromě osob dopravujících zboží, nepředá Prodávající osobní údaje Kupujícího třetím osobám bez předchozího souhlasu Kupujícího, ledaže by k jejich předání byl zvláštní zákonný důvod (orgány činné v trestním řízení, jiné orgány veřejné moci se zákonným zmocněním), nebo pokud to bude nezbytné pro ochranu práv a právem chráněných zájmů Prodávajícího.
 9. V případě, že by se Kupující domníval, že Prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat Prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení a může požadovat, aby Prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost Kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, Prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li Prodávající nebo zpracovatel žádosti, má Kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění Kupujícího se svým podnětem se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.
 10. Požádá-li Kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu Prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
 11. Zpracování osobních dat
  Vyplněním Vašich osobních údajů se BERUŠKA - chráněná dílna s.r.o., se sídlem Opavská 593/61, 79401 Krnov, IČ 05607167, stane správcem Vašich osobních údajů. 
 12. Vaše práva
  Můžete vznést námitku proti tomuto zpracování, stejně jako můžete požadovat opravu udaných osobních údajů, požádat o sdělení, jaké osobní údaje o vás evidujeme, případně požádat o výmaz osobních údajů, bude-li to možné. Pokud dochází k automatizovanému zpracování, máte právo na přenositelnost údajů a nebýt předmětem rozhodnutí založeného výhradně na tomto rozhodování. V případě, že jste nám udělili souhlas se zpracováním některého z osobních údajů, informujeme Vás, že tento souhlas můžete v budoucnu kdykoli odvolat a je povinností správce tento údaj následně vymazat a dále jej nezpracovávat. Odvoláním souhlasu není dotčena zákonnost zpracování, vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním. Vaším právem je podat stížnost dozorovému úřadu (Úřad na ochranu osobních údajů) proti tomuto zpracování. Se svými žádostmi se můžete obracet na email info@elektro-forliveshop.cz nebo na sídlo naší společnosti: BERUŠKA - chráněná dílna s.r.o., se sídlem Opavská 593/61, 79401 Krnov.

XII. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÝCH SPORŮ
 1. Kupující, který je spotřebitelem, má podle § 20d a následujících Zákona o ochraně spotřebitele právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu z kupní smlouvy nebo ze smlouvy o poskytování služeb (dále jen „Spotřebitelský spor“).
 2. Subjektem mimosoudního řešení Spotřebitelských sporů pro zboží nabízené Prodávajícím na Internetových stránkách, resp. Webovém rozhraní obchodu je Česká obchodní inspekce. Kontaktní údaje na ni jsou: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát - oddělení ADR, Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, email: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz.
 3. Mimosoudní řešení Spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh Kupujícího. Využitím mimosoudního řešení není dotčeno právo Kupujícího uplatnit své právo u soudu.
 4. Mimosoudní vyřizování stížností Kupujícího v souvislosti s Kupní smlouvou, nejde-li o Spotřebitelský spor, zajišťuje Prodávající prostřednictvím kontaktních údajů uvedených v závěru těchto Obchodních podmínek. Informaci o vyřízení stížností Kupujícího zašle Prodávající na elektronickou adresu Kupujícího.

XIII. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ
 1. Pokud vztah související s užitím Internetových stránek nebo právní vztah založený Kupní smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí českým právem. Tímto nejsou dotčena práva Kupujícího, který je spotřebitelem, vyplývající z obecně závazných právních předpisů.
 2. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související s Kupní smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb (dle volby odesílatele). Kupujícímu je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v jeho Uživatelském účtu nebo v objednávce provedené přímo ve Webovém rozhraní obchodu. V případě doručování elektronickou poštou je zpráva doručena okamžikem jejího přijetí na server příchozí pošty; integrita zpráv zaslaných elektronickou poštou může být zajištěna certifikátem.
 3. Je-li některé ustanovení Obchodních podmínek neplatné, nebo se takovým stane, není tím dotčena platnost ostatních ustanovení a namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Ukáže-li se některé z ustanovení této smlouvy zdánlivým, posoudí se vliv této vady na ostatní ustanovení smlouvy obdobně podle § 576 Občanského zákoníku.

Tyto podmínky vstupují v platnost dne 20. května 2018